Privacy Policy

Regulamin dostępu do Usług https://accompaniment.top

I. Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z płatnego dostępu do materiałów audio w serwisie internetowym prowadzonym pod adresem: https://e-classica.net. Licencji na dostęp do serwisu udziela Wydawnictwo Muzyczne Classica – Włodzimierz Kądziołka mieszczące się: 90-009 Łódź ul.Sienkiewicza 59/2, a działające w oparciu o wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej nr 25436 prowadzonej przez Prezydenta m. Łodzi.
NIP: 725-121-73-96

II. Definicje
Określenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie:
1) Usługodawca – Wydawnictwo Muzyczne Classica – Włodzimierz Kądziołka z siedzibą 90-009 Łódź ul.Sienkiewicza 59/2
2) Administrator – Usługodawca, podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz Użytkowników;
3) Właściciel Serwisu – Wydawnictwo Muzyczne Classica, – Włodzimierz Kądziołka 90-009 Łódź ul.Sienkiewicza 59/ ,wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej nr 25436, NIP:725-121-73-96
3) Serwis Rozliczeniowy – oznacza PayPal płatności on-line za Usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, na zasadach oraz z wykorzystaniem różnych metod oferowanych przez serwis PayPal;
4) Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej korzystająca z Serwisu i Usług;
5) Regulamin – niniejszy regulamin, który stanowi również regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust 1 pkt. 1 ustawy, z dnia 18 lipca 2002 roku, o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z póz. zm);
6) Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach działania Serwisu, określona w Regulaminie, do której Użytkownik uzyskuje dostęp poprzez zawarcie Umowy i uiszczenie określonej opłaty;
7) Kod dostępu – ciąg znaków otrzymanych przez Użytkownika na wskazany przez niego adres e – mail umożliwiający korzystanie z Usługi;
8) Serwis – serwis internetowy, do którego dostęp jest otwarty dla każdego kto posiada możliwość połączenia z publiczną siecią Internet (m.in. posiada urządzenie mające dostęp
do sieci Internet, przeglądarkę internetową) prowadzony przez Właściciela Serwisu pod adresem www.akompaniamenty.edu.pl;
9) Umowa – zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem umowa o świadczenie Usług na odległość, w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz.U.nr 144, poz.1204, z późn. zm.).

 III. Zakres i charakter Usług
1. Usługodawca przyznaje dostęp do Serwisu w celu umożliwienia Użytkownikowi zapoznawania się z jego treścią, będącą usługą świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 182002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.nr 144,poz.1204, z późn. zm.).
2. Użytkownik oświadcza, że akceptuje fakt, że dostęp do Usług jest odpłatny i że Usługi nie będą dostępne dla Użytkownika po upływie okresu na który Usługa ta była wykupiona lub wygaśnięcia Umowy (w tym wskutek rozwiązania lub odstąpienia Użytkownika od Umowy).
3. Dostęp do Usługi następuje poprzez wniesienie stosownej opłaty przez Użytkownika .
4. Okres obowiązywania Usługi liczony jest od momentu wysłania Kodu Dostępu na adres e-mail wskazany przez Użytkownika. Po upływie Okresu obowiązywania Usługi dostęp do niej wygasa. W celu ponownego korzystania z Usługi Użytkownik musi
wykupić kolejną Usługę.
IV. Zasady korzystania z Usługi
1. Użytkownik oświadcza, iż jest mu wiadome, że udostępniona mu Usługa na podstawie Umowy stanowi przedmiot autorskich praw majątkowych lub uprawnień licencyjnych Usługodawcy i/lub Właściciela Serwisu i podlega ochronie na zasadach ustawy z dnia 4
lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz konwencji międzynarodowych.
2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że korzystanie z Usługi w zakresie wykraczającym poza zapoznawanie się z ich treścią za pomocą przeglądarki internetowej oraz zakres dopuszczalny na podstawie postanowień Regulaminu, stanowić będzie naruszenie praw autorskich za skutkiem w postaci odpowiedzialności cywilnej i karnej. Za takie działanie uznaje się:
1) kopiowanie, zwielokrotnianie i rozpowszechniania treści Usługi, a w tym umieszczanie ich w innych serwisach internetowych lub rozpowszechniania w inny sposób w całości lub części,
2) umieszczanie odesłań do strony internetowej Serwisu w taki sposób, aby utrudnione lub niemożliwe było poznanie źródła pochodzenia treści Usługi,
3) zwielokrotnianie treści Usługi na nośnikach oraz rozpowszechnianie i wprowadzanie do
obrotu tak wytworzonych egzemplarzy,
4) rozpowszechnianie opracowań treści Usługi, dokonywanie i rozpowszechnianie ich przeróbek, zmian, skrótów czy synchronizacji z innymi utworami,
5) realizowanie nadań wykorzystujących treści Usługi zarówno w całości, jak i we fragmentach, w tym w zakresie synchronizacji z innymi utworami lub przedmiotami praw
pokrewnych.
3. Jakiekolwiek inne korzystanie z treści Usługi nieobjęte postanowieniami Regulaminu i wykraczające poza zakres dozwolonego wykorzystania określony przepisami prawa,
wymaga udzielenia przez Właściciela Serwisu i Usługodawcę odrębnej, uprzedniej zgody.

V. Zasady płatności i udostępniania Usług
1. Usługodawca przyjmuje Zamówienia za pośrednictwem Serwisu przez 24 h na dobę przez 365 dni w roku. Potwierdzenie Zamówienia ze strony Usługodawcy następuje za
pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
2. W ramach Zamówienia Użytkownik dokonuje wyboru:
1) rodzaju Utworu;
2) oznaczenia danych, w tym danych osobowych;
3) wyboru formy płatności.
3. Na wskazany przez Użytkownika adres e – mail, po dokonaniu zapłaty, wysyłany jest kod dostępu, który następnie należy wykorzystać podczas logowania do Serwisu.
4. W razie zgubienia kodu dostępu w trakcie Okresu obowiązywania Usługi istnieje możliwość  jego odzyskania.

VI. Abonament
1. Ceny Usług zamieszczane są przy ich opisach w Serwisie zawierają informację o podatku VAT i przedstawione są w złotych polskich (PLN). Ceną ostateczną będącą elementem Umowy jest Cena Usługi podana w chwili składania Zamówienia. Płatność za
nią pobierana jest z góry.
2. Aktualizacja cennika Usług nie stanowi zmiany Regulaminu ani zmiany Umowy wiążącej Użytkownika z Usługodawcą. Zaktualizowane Ceny obowiązują Użytkownika w przypadku zawierania kolejnej Umowy. Zmiana cennika Usług nie ma wpływu na ceny obowiązujące w chwili wprowadzenia zmiany Umowy.
3. Zawierając Umowę Użytkownik dokonuje płatności za pomocą płatności.pl poprzez przekierowanie na stronę www tego podmiotu.
4. Informacje na temat wpłat, regulaminy Serwisów Rozliczeniowych, szczegóły dotyczące
obsługi płatności, bezpieczeństwa transakcji znajdują się na stronach www Serwisów Rozliczeniowych.
5. Dany Serwis Rozliczeniowy odpowiada za przetwarzanie i ochronę danych osobowych oraz innych danych przekazywanych mu przez Użytkownika w celu zrealizowania płatności
za pośrednictwem Serwisu Rozliczeniowego.
6.Realizacja Zamówienia i udostępnienie Użytkownikowi Usługi następuje po opłaceniu przez Użytkownika stosownej opłaty..

VII. Odstąpienie od Umowy i Rozwiązanie Umowy.
1. Użytkownik będący konsumentem wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usług przed upływem 10 dni od dnia zawarcia Umowy. Użytkownikowi, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia bez
podania przyczyn, o ile nie rozpoczął korzystania z Usług, tj. nie wprowadził otrzymanego kodu dostępu.
2. Do odstąpienia od Umowy dochodzi przez złożenie przez Użytkownika oświadczenia na piśmie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie winno być przesłane na adres do
korespondencji Usługodawcy wskazany w Serwisie. W razie odstąpienia Umowa uznana jest za niezawartą, Użytkownik-konsument zwolniony jest ze wszystkich zobowiązań, zaś
to co Strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Abonament wniesiony przez Użytkownika ulega zwrotowi przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
3. Użytkownik ma prawo do rozwiązania Umowy w przypadku istotnej z punktu widzenia Użytkownika zmiany treści Usługi (wycofanie, ograniczenie, modyfikacja treści Usługi
oferowanych dotychczas w ramach Pakietu) oraz w przypadku zmiany Regulaminu z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, liczonego od dnia doręczenia
pisemnego oświadczenia na adres siedziby Usługodawcy. Umowa ulega rozwiązaniu z upływu okresu wypowiedzenia.

VIII. Reklamacje
1. Użytkownik ma prawo złożyć reklamację dotyczącą Usługi: pisemnie na adres siedziby
Usługodawcy z podaniem danych kontaktowych umożliwiających skontaktowanie się z
Użytkownikiem, m.in. adres zamieszkania, numer telefonu/adres email. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia Usługodawcy. Użytkownik
jest zobowiązany do dokładnego określenia przyczyny reklamacji oraz okresu, w którym ta przyczyna wystąpiła.
2. Reklamacje dotyczące płatności w Serwisach Rozliczeniowych rozpatruje dany Serwis Rozliczeniowy.
3. Usługodawca weryfikuje zasadność reklamacji i informuje Użytkownika o sposobie rozpatrzenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Użytkownika lub na adres do korespondencji wskazany przez Użytkownika w
pisemnej reklamacji.
4. W wypadku uwzględnienia reklamacji przez Usługodawcę, doprowadzi on Usługę do stanu zgodnego z Umową w najkrótszym możliwie terminie, chyba że będzie to niemożliwe lub będzie wymagać nadmiernych kosztów. Jeżeli Użytkownik zgodnie z
postanowieniami zdania poprzedzającego nie może żądać spełnienia określonych tam zobowiązań albo jeżeli Usługodawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie, lub gdy realizacja ww. zobowiązań napotka na znaczne niedogodności, ma on prawo odstąpić od Umowy; od Umowy nie może odstąpić, gdy
podana przez Użytkownika przyczyna reklamacji jest nieistotna.
5. Jeżeli reklamacja zostanie uznana, Usługodawca doprowadzi w miarę możliwości Usługi do stanu zgodnego z Umową.
6. Usługodawca poinformuje Użytkownika o sposobie rozpatrzenia złożonej przez Użytkownika reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na adres do korespondencji wskazany przez Użytkownika w pisemnej reklamacji.
7. Reklamacje związane z funkcjonowanie Serwisu powinny być zgłaszane do Właściciela
Serwisu pod adresem: kontakt@e-classica.net

IX. Ochrona danych osobowych oraz zgoda na otrzymywanie handlowych.
1. Użytkownik dokonując rejestracji, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę, na którego stronie nastąpiła rejestracja, podanych danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zm.) w celu realizacji Usług.
2. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.
3. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.
4. Usługodawca nie gromadzi danych osobowych innych niż podawane przez Użytkownika w toku zawierania Umowy, a więc zakupu Pakietu, w tym danych osobowych podawanych przy realizacji płatności za pośrednictwem Serwisu Rozliczeniowego.

X. Zakres odpowiedzialności odpowiedzialności odpowiedzialności
1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Usługi wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, unikając jakichkolwiek działań mogących skutkować powstaniem jakichkolwiek roszczeń podmiotów trzecich.
2. Usługodawca i Właściciel Serwisu zastrzegają sobie możliwość wycofania lub modyfikacji określonych treści Usługi z Serwisu.
3. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do przejściowego, krótkotrwałego zaprzestania działania Serwisu i niemożliwości dostępu do Usługi wyłącznie ze względu na czynności konserwacyjne związane z modyfikacją Serwisu lub awarią sieci Internet, lub z innych przyczyn stanowiących siłę wyższą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Właściciel Serwisu zapewni przywrócenie dostępu do Usług w możliwie najkrótszym terminie.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przejściowego, krótkotrwałego niemożliwości dostępu do Usługi wyłącznie ze względu na czynności konserwacyjne związane z modyfikacją Serwisu lub awarią sieci internet, lub z innych przyczyn stanowiących siłę wyższą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Usługodawca zapewni przywrócenie
dostępu do Usług w możliwie najkrótszym terminie.
5. W przypadku zaprzestania świadczenia Usługi przez Usługodawcę z jego winy przez okres następujących po sobie 4 godzin, Okres Obowiązywania Usługi zostanie
przedłużony o czas, w którym korzystanie było niemożliwe.
5. Usługodawca nie gwarantuje, że korzystanie z Usług sprosta oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych
informacji do zamierzonych celów.
6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
1) szkody powstałe po stronie Użytkownika wskutek nie zrealizowania Usługi lub nieprawidłowości powstałych w czasie ich realizacji, zaistniałe w wyniku działania siły wyższej w rozumieniu kodeksu cywilnego;
2) następstwa blokowania przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Użytkownika oraz usuwania i blokowania listów elektronicznych przez oprogramowanie zainstalowane w komputerze używanym przez Użytkownika;
3) treść reklam i informacji reklamowych, marketingowych oraz o innym charakterze, zamieszczonych lub przygotowanych przez podmioty trzecie;
4) skutki spowodowane przez przejęcie przez osoby trzecie hasła Użytkownika;
5) szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień Regulaminu.
7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu, wyjaśniania z Usługodawcą jakichkolwiek wątpliwości i kierowania zapytań czy
uwag bezpośrednio do Usługodawcy.
8. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, wobec Użytkowników nie będących konsumentami, odpowiedzialność Usługodawcy jest ograniczona do szkód
rzeczywistych.
9. Względem konsumentów w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego ograniczenia czy wyłączenia odpowiedzialności, określone w niniejszym artykule są skuteczne wyłącznie w
zakresie określonym przez obowiązujące przepisy prawa.

XI. Postanowienia końcowe
1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa. Użytkownicy zostaną poinformowani o
zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach w Serwisie. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie 2 tygodni od ich opublikowania w sposób opisany w zdaniu poprzednim. Zmiana Regulaminu nie ma
wpływu na prawa nabyte związane z już zawartymi Umowami. Użytkownik, który nie akceptuje zmian Regulaminu ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym
w terminie 21 dni od dnia opublikowania zmian Regulaminu.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się prawo polskie odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowaniu Serwisu.
3. Regulamin wszedł w życie w dniu 15 stycznia 2015 roku.
4. Regulamin dostępny jest na stronie Usługodawcy: https://accompaniment.top